THE PLACE OF THE YAROSLAVL REGION IN THE MODERN MIGRATION PROCESSES OF THE REGIONS OF RUSSIA AND THE POST-SOVIET SPACE

DOI

10.24411/1816-1863-2018-14088

Section

Urban Planning and Rural Planning

Title

THE PLACE OF THE YAROSLAVL REGION IN THE MODERN MIGRATION PROCESSES OF THE REGIONS OF RUSSIA AND THE POST-SOVIET SPACE

Сontributors

V. A. Nevzorov, Ph. D. (Geogr. Sc.), Associate Professor at the FSBEI HE “Yaroslavl State Pedagogical University. KD Ushinsky”, Yaroslavl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract

The article presents an analysis of migration processes in the Yaroslavl region-one of the most attractive for immigrants and labor migrants in the region in the post-soviet period. The study of migration relations of the region with other regions and countries is traced in the mid-2010 years, when many demographic, political and social processes in the post-soviet space intensified. Both interregional and intraregional differences in the development of the migration situation in the Yaroslavl region are revealed.

Keywords

migration process, migration gain, migration growth, migration growth rate, labour migration, intra-regional differences, the post-soviet space.

References
  1. Rybakovsky L. L. K utochneniyu ponyatiya “migratsiya naseleniya” [To the definition of “migration of population”] // Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. — 2016. — No. 12. — P. 78—83. [in Russian]
  2. Selishchev E. N. Sovremennie tendentsii izmeneniya migratsionnoi obstanovki i territirialnoi podvizhnosti naseleniya v Yaroslavskom regione [Current trends in the migration situation and territorial mobility of the population in the Yaroslavl region] // Estestvoznanie: issledovanie i obuchenie / materiali konfer- entsii “Chteniya Ushinskogo” [Science: Research and Training: Proceedings of the conference “reading Ushinsky”]. — Yaroslavl: YAGPU Publishing House, 2012. — P. 258—263. [in Russian]
  3. Voskoboynikova S. M. Demograficheskie osobennosti urbanizatsii i rasseleniya v Iaroslavskom Nechernozeme [Demographic features of modern urbanization and settlement of Yaroslavl non-Chernozem region] // Strukturno-geograficheskie sdvigi v razvitii naseleniya i khozyastva Verkhnevolzhskogo Necher- nozemya [Structural and geographical shifts in the development of the population and economy of the upper Volga non-Chernozem region] / Collection of scientific papers. — Yaroslavl: publishing house of AGPI them. K. D. Ushinsky, 1979. — Vol. 181. — P. 18—35. [in Russian]
  4. Demograficheskie protsessi v Yaroslavskoi oblasti za 60 let. Analitiko-statisticheskii sbornik [Demographic processes in the Yaroslavl region for 60 years. Analytical and statistical collection [Text]. Yaroslavl, 1996. — 240 p. [in Russian]
  5. Emelyanov A. S. Depopuliatsiia selskogo naselrniya kak odna iz form sotsialno-demograficheskogo kriz- isa v Iaroslavskom Nechernozeme [Depopulation of the rural population as one of the forms of the sociodemographic crisis in the Yaroslavl region] // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. — 2000. — № 1 (23). — P. 251—257. [in Russian]
  6. Selishchev E. N. Strukturno-territorialnaya organizatsiya naseleniya I khozyaistva Iaroslavskoi oblasti [Structural and territorial organization of the population and economy of the Yaroslavl region [Text]. — Yaroslavl, Publishing house of YSPU. K. D. Ushinsky, 2003. — 229 p. [in Russian]
  7. Demografiya v yanvare-sentyabre 2018 g. Territorialnii organ federalnoi sluzhbi gosudarstvennoi statistiki po Iaroslavskoi oblasti (Yaroslavlstat) [Demography in January—September 2018, the Territorial body of the Federal state statistics service for the Yaroslavl region (Yaroslavlstat)] [Electronic resource]. URL: http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/statistics/population/ (accessed: 30.11.2018).
  8. Federalnoi sluzhbi gosudarstvennoi statistiki Rossii [Federal state statistics service of Russia] [Electronic resource]. — URL: http://www.http://gks.ru. — (date of application: 25.11.2018).
  9. Obtshie itogi migratsii naseleniya Iaroslavskoi oblasti za 2014—2016 godi. Territorialnii organ federalnoi sluzhbi gosudarstvennoi statistiki po Iaroslavskoi oblasti (Yaroslavlstat) [General results of migration of the population of the Yaroslavl region for 2014—2016. Territorial body of Federal state statistics service in Yaroslavl region (Jaroslavleff)] [Electronic resource]. URL: http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_ts/yar/ru/statistics/population/ (accessed: 26.11.2018).
  10. Iaroslavskaia oblasst v tsifrakh 2018: Kratkii statisticheskii sbornik [Yaroslavl region in figures 2018: a Brief statistical collection]. — Yaroslavl: Jaroslavleff: 2018. — 85 p. [in Russian